O MENI PRAVNO SAVJETOVANJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE FREELANCING RJEŠAVANJE SPOROVA KONTAKT
EN
tin@oraic−law.hr
Trg Drage Iblera 5, HR−10000 Zagreb
+385 91 5333 022
Copyright Oraic Law 2020. Design & development P3R0.
O MENI PRAVNO SAVJETOVANJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE FREELANCING RJEŠAVANJE SPOROVA KONTAKT
EN
tin@oraic−law.hr
Trg kralja Petra Svačića 1, HR−10000 Zagreb
+385 91 5333 022
Copyright Oraic Law 2022. Design & development P3R0.

O MENI

Tin Oraić
U odvjetništvu sam od 2012. Moja glavna područja prakse su trgovačko pravo, informacijske tehnologije (IT sektor) i izvansudsko rješavanje sporova (ADR). Gledam širu sliku predstavljenog problema te pronalazim kreativna i efikasna rješenja.

Završavam poslijediplomski specijalistički studij iz prava društava i trgovačkog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

PRAVNO SAVJETOVANJE

Pružam pravne savjete i mišljenja iz trgovačkog prava i prava društava, prava intelektualnog vlasništva, radnog prava te imovinskopravnih odnosa.

Sastavljam i analiziram ugovore i druge dokumente te zastupam u postupcima pred sudovima, agencijama i drugim tijelima.

Usklađujem poslovanje i pokrivam raznovrsna područja, od audiovizualnog stvaralaštva i produkcije videoigara - gaming industrije do zaštite osobnih podataka (GDPR).

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Pružam pravne usluge subjektima IT sektora - tech law. Pokrivam područja kao što su digitalno poslovanje i e-trgovina, fintech i start-up projekti, software licenciranje, rad blockchain platformi, uređivanje pametnih ugovora, izdavanje i promet tokena te elektronički novac.

Savjetujem o usklađenosti poslovanja te o načinima zaštite poslovne tajne i intelektualnog vlasništva, posebno autorskih prava i žiga.

Pažnju poklanjam primjenjivim regulatornim zahtjevima i usklađenosti s propisima o zaštiti potrošača i osobnih podataka (GDPR).

FREELANCING

Nezavisni profesionalci - freelanceri suočeni su sa složenim pravnim okvirom za poslovanje. Savjetujem o odabiru odgovarajućeg pravnog oblika i usklađenosti poslovanja, a naglasak stavljam na postizanje fair i jasnih uvjeta poslovne suradnje te na zaštitu autorskih prava i industrijskog dizajna.

Sudjelujem na radionicama i predavanjima na tu temu.

Posebno me vesele poslovi i projekti u kojima se pravo spaja sa sektorom kulture i kreativnim industrijama.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Zagovaram izvansudsko rješavanje sporova (ADR) putem pregovora, medijacije ili arbitraže. Fokusiran sam na jednostavno i efikasno rješenje spora u što kraćem mogućem vremenu.

Osim kao odvjetnik u svojstvu savjetnika ili zastupnika u postupku medijacije, ovlašten sam u sporovima koji se rješavaju putem medijacije sudjelovati i kao medijator. Od 2015. sam upisan u Registar izmiritelja pri Ministarstvu pravosuđa. Aktivan sam član Hrvatske udruge za mirenje.

Kao član tima Pravnog fakulteta u Zagrebu 2012. sam sudjelovao na natjecanju iz međunarodne trgovačke arbitraže - Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Kasnijih godina sudjelujem kao arbitar.

KONTAKT

tin@oraic−law.hr
Trg kralja Petra Svačića 1, HR−10000 Zagreb
+385 91 5333 022